Кременчуцький професійний
Ліцей сфери послуг
(ПТУ №29)
   
 
Логін
Пароль
 
Робота над єдиною навчально-методичною проблемою

Федорович Ж.В. "Ш. Бодлер "Квыти зла" з 05.02.14р. розміщена на порталі "Учительський журнал онлайн".
urok_bodlera.pdf [738.35 Kb] (завантажень: 27)
Логвиненко І.Є. "Робота на ПРО Екселліо ДМР-55В в режимі реєстрації покупок. Порядок розрахунку зі споживачами" з 05.02.14р. розміщена на порталі "Учительський журнал онлайн".

metodrozrobka-kvk-dlya-rro-logvinenko-i.ye..doc [192.5 Kb] (завантажень: 29)
Порхун Л.С. "Використання проектних технологій на уроках виробничого навчання та їх спрямованість на самовираження", робота публікується у №6/2014 журналу "Відкритий урок".
metod_rozrobka_vareniki.pdf [2.29 Mb] (завантажень: 51)
СХОДИНКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У 2013 – 2014 н.р. в Кременчуцькому професійному ліцеї сфери послуг розпочато вивчення досвіду трьох педагогічних працівників:
• Бондаренко Тетяни Анатоліївни, викладача історії вищої категорії, старшого викладача;
• Порхун Лесі Сергіївни, майстра виробничого навчання першої категорії;
• Федорович Жанни Володимирівни, класного керівника групи СПД-4, викладача вищої категорії, викладача-методиста.
На І етапі – 2013-2014 н.р. – вивчення досвіду педагогічних працівників – педагогічні працівники працювали за алгоритмом:
1. Визначення теми досвіду.
2. Вивчення літератури з даного питання.
3. Скласти план вивчення:
- тема;
- вивчення літератури;
- консультація у методиста;
- збір матеріалів щодо вирішення проблеми;
- збір фактичного матеріалу, що характеризує ріст рівня навчальних досягнень та вихованості учнів;
- додаткова перевірка нових прийомів роботи.
4. Літературне оформлення:
- назва теми;
- значення успішного вирішення проблеми в поліпшенні знань учнів;
- прояв негативних сторін внаслідок недостатнього вирішення проблеми;
- досвід з вирішення проблеми;
- досягнення і недоліки;
- висновки і пропозиції.
5. Шляхи вивчення досвіду:
- бесіда з педагогом;
- ознайомлення з планами роботи;
- відвідування уроків – система роботи;
- бесіда з учнями, колегами;
- відвідування уроків у паралельних класах;
- проведення контрольних робіт та усне опитування з методою виявлення рівня навчальних досягнень учнів.
Було визначено очікувані результати даної роботи:
• Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогічних працівників.
• Використання набутого досвіду на практиці.
• Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.
• Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів.
БОНДАРЕНКО ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ
«АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Викладач історії Кременчуцького професійного ліцею сфери послуг Бондаренко Тетяна Анатоліївна протягом останніх років творчо впроваджує в практику проектні технології.
Ідея досвіду: проектна робота – одна з найбільш цікавих методик, які може використовувати викладач. Вона дозволяє:
• ефективно реалізувати комунікативний підхід у навчальному процесі з історії, а саме: вивчення через особисту діяльність учня, оволодіння знаннями у процесі спілкування;
• забезпечити активну практику для кожного учня групи з метою формування в необхідних вмінь і навичок, а також компетенції на рівні, визначеному програмою;
• знайомити учнів із краєзнавчою тематикою і шукати способи їх включення в активний діалог історичних епох.
Актуальність досвіду: навчальний проект — це спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів, які мають спільну мету, застосовують однакові засоби і методи діяльності, спрямовані на досягнення спільного реального результату, потрібного для розв’язання вагомої проблеми. У процесі проектної діяльності учні набувають такі вміння:
• планувати свою роботу, попередньо передбачаючи можливі результати;
• використовувати різноманітні джерела інформації;
• самостійно збирати матеріал;
• аналізувати і зіставляти факти, аргументувати свою думку;
• приймати рішення;
• установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним);
• створювати ”кінцевий продукт” – матеріальні носії проектної діяльності;
• представляти створене перед аудиторією, оцінювати себе та інших.
Викладач гармонійно поєднує традиційний підхід викладання, головним завданням якого було формування стійких знань, умінь та навичок, і особистісно орієнтовану форму навчання, метою якої є створення умов для розвитку та самореалізації кожного учня. Основним результатом діяльності Бондаренко Т.А. стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, вчитися протягом життя, працювати в команді.
ПОРХУН ЛЕСЯ СЕРГІЇВНА
«ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ПО ПРОФЕСІЇ «КОНДИТЕР»

Майстер виробничого навчання Кременчуцького професійного ліцею сфери послуг Порхун Леся Сергіївна протягом останніх років вивчає та творчо впроваджує на уроках виробничого навчання інноваційні виробничі технології по професії «кондитер». Свою креативність Леся Сергіївна не раз демонструвала: 3 місце на обласному конкурсі фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання, проведення майстер-класів, призові місця її вихованців в обласних та Всеукраїнських конкурсах з кондитерського мистецтва, декілька методичних посібників по впровадженню інноваційних виробничих технологій.
Ідея досвіду: Сьогодні ПТНЗ мають адаптуватися до нових соціально-економічних умов і враховувати потреби ринку праці, бо наразі ринок праці потребує ініціативних, творчих, компетентних і висококваліфікованих робітників, підготовлених до виконання фахової роботи в умовах жорсткої конкуренції. Щоб підготувати такого робітника, потрібно:
• по-перше, впроваджувати в навчальний процес сучасні новітні виробничі технології;
• по-друге, вивчити ринок праці, знайти соціальних партнерів для співпраці.
Актуальність досвіду: Сучасне життя диктує нові підходи до формування освітнього процесу. В той же час виробництво вимагає від закладів освіти формування у випускників освітніх установ не тільки практичних умінь і навичок, а й розвитку найбільш значущих загальнолюдських якостей, які в процесі трудової діяльності при освоєнні нових виробничих технологій дають змогу динамічно покращувати свою майстерність. Сучасна економіка вимагає від професійної освіти підготовки конкурентоспроможного фахівця, самостійного, ініціативного захищеного та мобільного на ринку праці,
Тенденції до світової економічної інтеграції і стрімкий економічний прогрес виявили комплекс проблем, спільних для всіх країн світу. Однією з ключових є розвиток трудових ресурсів, професійно - кваліфікаційного складу робочої сили і системи її професійної підготовки.
Головними напрямками роботи ПТНЗ має бути:
- розвиток особистості учня через нетрадиційні форми і методи навчання;
- оволодіння інноваційними технологіями виробництва та упровадження їх у навчальний процес;
- удосконалення методики використання комп’ютерного забезпечення,
дидактичних матеріалів.
Ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної освіти, робить очевидним те, що головна мета всіх суб’єктів освітнього процесу полягає в необхідності урахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці і трансформування їх у конкретні освітні програми.
Для здійснення головних напрямів професійної підготовки від майстрів виробничого навчання залежить значне підвищення їх особистої відповідальності у виборі форм і методів навчання і виховання учнів, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, а також постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної майстерності.
ФЕДОРОВИЧ ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА
«ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ РОБОТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ»

Розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні за останнє десятиріччя характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з підлітками, значними змінами та новаціями в цій сфері.
Вільний та всебічний розвиток особистості є не тільки високим соціальним ідеалом, але й важливою умовою становлення суспільства, яке орієнтується на універсальні, гуманістичні та демократичні цінності.
У зв’язку з політичними, економічними й соціокультурними змінами, що відбуваються в нашому суспільстві у всіх сферах його життя, значно змінилися зміст та форми позакласної виховної роботи, які мають велику силу смислового та емоційного впливу на особистість.
В організації позакласної виховної роботи Федорович Ж.В. значну увагу приділяє таким методам:
 Методи гри й ігрового тренінгу.
 Методи театралізації.
 Метод змагання.
 Методи ситуацій, що виховують, тобто покликаних до життя процедур, самореалізації, довіри, уявної довіри, недовіри, організованого успіху та ін. Ситуація, яка виховує, – це ситуація що спеціально створюється вихователем.
 Імпровізація – дія, не усвідомлена й не підготовлена заздалегідь, експромт.
РОБОТА ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
«СУЧАСНИЙ УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МОВОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Мета роботи школи : ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями, виявлення найбільш ефективних для навчально-виробничого процесу, впровадження у навчально-виробничий процес сучасних виробничих та педагогічних технологій навчання.
Голова школи передового педагогічного досвіду майстрів виробничого навчання: Лебедєва Олена Миколаївна, старший майстер
Члени ШППД
1. Порхун Леся Сергіївна, майстер виробничого навчання І категорії;
2. Саута Раїса Миколаївна, майстер виробничого навчання І категорії;
3. Твердохлєбова Олена Андріївна, майстер виробничого навчання І категорії;
4. Мирошниченко світлана Миколаївна, майстер виробничого навчання І категорії;
5. Дорошева Любов Семенівна, майстер виробничого навчання І категорії;
6. Піскун Лідія Володимирівна, майстер виробничого навчання І категорії.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Основною формою теоретичної і практичної підготовки в ПТНЗ є урок
Урок - це динамічна фронтально-групова організаційна форма навчального процесу, обмежена визначеним відрізком часу, яка проводиться педагогом із групою учнів постійного складу і включає мету, зміст, форми, методи і засоби навчання для рішення задач навчання, розвитку і виховання. Урок, як форма навчання, має визначену структуру, обумовлену педагогом в залежності від дидактичних цілей і реальних умов навчального процесу.
Концепція сучасного уроку базується на особистісно-орієнтованих цінностях освіти, коли учень є центральною фігурою навчального процесу. При цьому педагог у більшій мірі виступає в ролі організатора самостійної, активної, пізнавальної діяльності учнів, компетентного консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не лише на контроль знань і умінь, але на проектування, діагностику і корегування дій учнів, щоб вчасно допомогти своїми кваліфікованими діями усунути утруднення в одержанні й застосуванні учнями необхідної інформації.
Відповідно з даною концепцією, урок це цілісна система, яка характеризується тісним взаємозв’язком усіх компонентів: комплексна мета уроку досягається за рахунок єдності й узгодження задач уроку, змісту навчального матеріалу, методів і засобів навчання, форм організації навчальної діяльності. Сучасна освітня парадигма характеризується принципово новими положеннями в порівнянні з традиційними в питаннях формування цілей, змісту, вибору методів і засобів навчання. Особлива увага при цьому приділяється формуванню навичок самоосвіти, економізації, інтеграції формуємих знань, впровадженню диференціації навчання; пріоритетним напрямком є комп’ютеризація. Провідними повинні стати етапи дослідницькі, евристичні та проблемно-розвиваючі методи навчання, які дозволяють найбільш повно реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні.
Найбільш загальна характеристика сучасного уроку це показник активності учнів. Чим меншу активність під час уроку виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності – тим інтенсивнішим стає розвиток учня.
Навчання не може уникнути репродуктивності, яка має бути оптимальною, а частка її використання повинна поступово зменшуватися на всіх ланках навчання. Основними елементами сучасного уроку є практична діяльність, аналіз практики, дослідження і пошук.
Сучасний урок є майстернею аналізу та обробки інформації, яка привноситься учасниками навчального процесу з різних джерел інформаційного простору (література, телебачення, комп’ютерні мережі, спілкування). Сучасний і майбутній роботодавець у системі маркетингу зацікавлені в працівникові, який має наступні якості:
- уміння логічно мислити;
- уміння вирішувати проблеми;
- уміння приймати рішення; уміння одержувати і використовувати інформацію;
- уміння планувати свою діяльність;
- уміння вчитися;
- багатокультурні навички;
- комунікативні (уміння слухати і правильно інтерпретувати інформацію);
- уміння співпрацювати, (робота в колективі і взаємонавчання).
Розвиток цих особистісних якостей сучасного працівника можливий, насамперед, шляхом удосконалення навчально-виробничого процесу за рахунок впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій навчання, які передбачають диференційований підхід до навчання з урахуванням інтелектуального розвитку учня, його підготовленості до навчання і навченості, індивідуальних здібностей.


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "СІМ ЧУДЕС КРЮКОВА"
07.11.2013 року Корчукова Маргарита Юріївна, викладач вищої категорії, підготувала й провела позакласний захід, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, який пройшов у формі усного журналу, гортаючи сторінки якого учні дізналися багато нового про безсмертного Кобзаря.

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД

07.11.2013 року відбувся цікавий захід з інформатики “Інфоманія”, який провів викладач інформатики Лісняк Олександр Григорович. Учні дізналися про переваги та недоліки користування Інтернетом, залежність від комп’ютера, що перетворюється на хворобу, провели змагання між учнями та гостями заходу.

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "ІНФОМАНІЯ"


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "ІНФОМАНІЯ"


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "ІНФОМАНІЯ"


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "ІНФОМАНІЯ"
Молодий викладач німецької мови Буркова Тетяна Дмитрівна 05.11.2013 року провела позакласний захід “В об’єктиві Німеччина”, на якому учні дізналися про визначні місця Німеччини та найбільші міста цієї країни.

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "В ОБ'ЄКТИВІ НІМЕЧЧИНА"


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "В ОБ'ЄКТИВІ НІМЕЧЧИНА"


ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД "В ОБ'ЄКТИВІ НІМЕЧЧИНА"

 
«    Травень 2014    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Січень 2018 (3)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (7)
Жовтень 2017 (8)
Вересень 2017 (3)
Червень 2017 (6)
Міністерство освіти і науккі України

 
 

Розробка сайтів - РХМ         Статьи